Toetsingen

Toetsingen

Vele verbouwingen aan een woning of bedrijf zijn vergunningsplichtig. Dat betekent dat de gemeente je bouwplan op de volgende vier punten zal gaan toetsen:

• Het bestemmingsplan;
• De welstandstoets;
• De bouwvergunning (Bouwbesluit);
• De gebruiksvergunning (Gemeentelijke bouwverordening).

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Bouwvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden. Indien u van plan bent te gaan bouwen zal d3 architecten voor u uit gaan zoeken met welke eisen uit het bestemmingsplan u heeft te maken. Deze eisen zetten we samen met uw wensen om in een schetsontwerp.

Welstandstoets
De welstandstoets is een toets met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk. Elke gemeente moet in een welstandsnota de criteria opsommen waaraan een bouwwerk moet voldoen om goedgekeurd te kunnen worden. Tijdens het ontwerp zal d3 architecten daarom uitvoerig rekening houden met de eisen en wensen van uw bouwwerk en stemmen deze af op de eisen van de welstandcommissie.

De Bouwvergunning (Bouwbesluit) 
De technische eisen waaraan bouwwerken tenminste moeten voldoen staan in het Bouwbesluit. De regels daarin staan garant voor veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu, energiezuinigheid en het gebruikscomfort. Deze gelden voor heel Nederland en voor alle bouwwerken. In Nederland is voor bouwen of verbouwen toestemming van de overheid nodig. De technische eisen waaraan bouwwerken tenminste moeten voldoen staan in het Bouwbesluit omschreven. De regels daarin staan garant voor veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu, energiezuinigheid en het gebruikscomfort. Deze gelden voor heel Nederland en voor alle bouwwerken. Door de jarenlange ervaring en het realiseren van vele opdrachten heeft d3 architecten met vele gemeenten samengewerkt en weet als geen ander welke eisen en wensen de gemeenten stellen aan uw pand. Dit resulteert tot een snel en soepel verloop van de bouwvergunningstraject. De volgende berekeningen, benodigd voor de bouwaanvraag, kan d3 architecten zowel voor u uitvoeren:

• Daglichtberekening volgens NEN 2057
• EPC berekening volgens NEN 5128 (woning) en NEN 2916 (utiliteit)
• Brandveiligheids toetsing conform het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening;
• Geluidswering berekeningen volgens NEN 5077
• Ventilatieberekening en spuivoorziening volgens NEN 1087
• Gebruiksoppervlakte berekening volgens NEN 2580

De gebruiksvergunning (Gemeentelijke bouwverordening) 
Hoe ben je aangesloten op het gemeenteriool, hoe zit het precies met de openbare nutsvoorzieningen et cetera. De voorschriften hiervoor staan in de gemeentelijke bouwverordening. Ook staan hierin een aantal stedenbouwkundige voorschriften, zoals de afstand die bij het bouwen tot de weg moet worden bewaard. De gemeente bekijkt of je je aan al deze voorschriften houdt. Een gebruiksvergunning in het kader van de (gemeentelijke)bouwverordening geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden. Voor sommige bouwsels, bouwwerken en gedeelten daarvan is een gebruiksvergunning nodig om het gebouw of het bouwsel voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijk in een gebouw zijn, wanneer er aan personen bedrijfsmatig nacht-/ dagverblijf zal worden verschaft of wanneer er bepaalde stoffen in het gebouw moeten worden opgeslagen. Bij het verlenen van deze vergunning wordt in het bijzonder gelet op de brandveiligheideisen die voor het betreffende pand gelden. De gebruiksvergunning moet altijd opnieuw worden aangevraagd als een bouwwerk is uitgebreid of als het gebruik van het bouwwerk verandert. Een gemeente kan een gebruiksvergunning onder bepaalde omstandigheden weer intrekken. D3 architecten regelt graag voor u de gebruiksvergunning, zodat u snel en veilig het gebouw in gebruik kan nemen.

Kortom 
Als je aan de vier voorwaarden voldoet en je hebt ook de andere benodigde vergunningen, zoals de milieuvergunning, dan kan je beginnen met bouwen. D3 architecten regelt graag voor u het gehele bouwtraject van ontwerp tot oplevering.
Couwenbergh te Aarle Rixtel
Couwenbergh te Aarle Rixtel